برگزای جلسه کارگروه اجتماعی

باموضوع مهدکودک های استان
بررسی وضعیتدمهدکودک ها
۱

این جلسه با حضور رییس کارگروه جناب آقای دکتر وزیری وجناب سرهنگ ولی ئی واعضای کارگروه برگزار وبه پیشنهاداتی در خصوص مهدکودک های استان به توافق رسیدند.

۲

 

۳

 

دسته بندی

برچسب‌ها