رفتن به محتوای اصلی

جلسه هم افزایی

امربه معروف ونهی ازمنکر
جلسه معاونت اجتماعی سپاه کردستان با ارگان ها
6

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص برنامه های امربه معروف ونهی از منکر(عفاف وحجاب) باحضور دکتر حسینی مسئول امربه معروف ونهی ازمنکر استان،سرهنگ زندرئیس پلیس امنیت اخلاقی فراجا استان،معاون اجتماعی سپاه استان،مسئول امربه معروف ونهی ازمنکرمع اجتماعی سپاه استان، مسئولین ستاد امربه معروف ونهی ازمنکرشهرستانی و واحد اجتماعی اجتماعی سپاه های شهرستانی در راستای هم افزایی و هماهنگی لازم در خصوص عفاف وحجاب در اتاق معاون محترم اجتماعی سپاه استان جناب سرهنگ ولی ئی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲ برگزار گردید.
💠معاونت اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان💠

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس در خصوص برنامه های امربه معروف ونهی از منکر(عفاف وحجاب) باحضور دکتر حسینی مسئول امربه معروف ونهی ازمنکر استان،سرهنگ زندرئیس پلیس امنیت اخلاقی فراجا استان،معاون اجتماعی سپاه استان،مسئول امربه معروف ونهی ازمنکرمع اجتماعی سپاه استان، مسئولین ستاد امربه معروف ونهی ازمنکرشهرستانی و واحد اجتماعی اجتماعی سپاه های شهرستانی در راستای هم افزایی و هماهنگی لازم در خصوص عفاف وحجاب در اتاق معاون محترم اجتماعی سپاه استان جناب سرهنگ ولی ئی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲ برگزار گردید.
💠معاونت اجتماعی سپاه بیت المقدس کردستان💠

دسته بندی